ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ปีการศึกษา 2560
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
46
34
80
3
ป.2
28
36
64
2
ป.3
25
31
56
2
ป.4
32
26
58
2
ป.5
28
28
56
2
ป.6
27
32
59
2
รวมประถม
186
187
373
13
ม.1
27
27
54
2
ม.2
36
30
66
2
ม.3
31
33
64
2
รวมมัธยมต้น
94
90
184
6
ม.4
6
16
22
2
ม.5
12
13
25
2
ม.6
8
14
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
43
69
6
รวมทั้งหมด
321
336
657
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560