ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสงค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640279
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  640279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสงค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongsong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคลองโสด
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077924076
โทรสาร :
  077924076
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  meepr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  25 กม.