ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองสงค์    ได้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน  ในขณะที่  นายสุวรรณ กรทิพย์ เป็นกำนันตำบลประสงค์ มี  นายเอิบ (นายสาธิต  เป้าทอง) เป็นผู้นำชาวบ้านและประสานงานกับโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี นายสุธร สุวรรณวงษ์ เป็นครูใหญ่ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในปี  2528  ขนาด   2  ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์  เมื่อ 1  พฤษภาคม  2529  มีนายสุนทร ทองประเสริฐ  วุฒิ ม.ศ.5  เป็นครูอาสาช่วยสอนได้ค่าตอบแทนจาก   ชาวบ้านเดือนละ 1,500 บาทต่อมาโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ได้ส่งข้าราชการครูมาทำการสอนร่วมกับครูอาสาที่ชาวบ้านจ้างสอนด้วย  ในปี พ.ศ. 2536  ทางราชการอนุญาตให้เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านคลองสงค์”     ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคลองโสด  หมู่ที่   13    ตำบลประสงค์    อำเภอท่าชนะ   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี  เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 ในระดับประถมศึกษา    โดยมีนายพินิจ   บุญพร้อม   เป็นครูใหญ่  และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน   ถังเก็บน้ำฝน    บ้านพักครู    ส้วม  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล  เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในปี พ.ศ.2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    ได้อนุมัติให้เปิดเป็น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเมื่อวันที่ 13   กรกฎาคม   2541   นายประสาน  ทิพย์ศักดิ์     ได้มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านคลองสงค์

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน  4 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา  2551 ได้ รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเป็นโรงเรียนแกนนำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน