พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีสติปัญญา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีวิชาชีพน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง